Stadgar

Stadgar för Bygden Mellan Broarna ekonomisk förening

§ 1. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas och bygdens ekonomiska och sociala utveckling inom Bygden mellan Broarna genom att:

– Skapa ett starkt samarbete mellan föreningens medlemmar och andra organisationer om att bidra till bygdens tillväxt utifrån värdegrunden hälsosam och hållbar utveckling.

– Bedriva egen och tillsammans med andra aktörer starta nyskapande verksamheter inom följande verksamhetsområden: besöksnäring, energiförsörjning, it, kultur, livsmedelsförädling.

– Medlemmarna deltar i verksamheten utifrån egen kompetens, förmåga och yrkesverksamhet.

§ 2. FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE
Föreningens firma är Bygden Mellan Broarna ekonomisk förening. Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen utser till särskilda firmatecknare Föreningen har sitt säte i Östersunds kommun. Bygden Mellan Broarnas geografiska område är bygden från Vallsundsbron till Sannsundsbron.

§ 3. MEDLEMSKAP
Medlemskap kan erhållas av fysiska och juridiska personer som kan väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde görs skriftligen till styrelsen. Styrelsen beviljar eller avslår medlemskap.

§ 4. INSATSER
Medlem betalar vid inträde den insats som föreningsstämman beslutat om. Insatsen skall vara lägst femhundra (500:)- kronor och högst femtonhundra (1500: -) kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. Medlem kan äga en eller flera insatser. Medlems insatser återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomisk förening.

§ 5. AVGIFTER
Styrelsen lämnar förslag till föreningsstämman, som beslutar om årsavgift skall uttaxeras. Denna avgift får inte uppgå till ett högre belopp än 1/20 del av ett gällande basbelopp enligt lagen 1962:381 om allmän försäkring.

§ 6. MEDLEMS ÅLIGGANDEN
Medlem skall, efter var och ens möjligheter och förutsättningar, aktivt medverka i föreningens arbete.

§ 7. UTTRÄDE UR FÖRENINGEN
Uppsägning till utträde skall vara skriftlig. Uppsägningen skall vara styrelsen tillhanda senast 30 november för att utträde skall kunna ske vid räkenskapsårets utgång. Utträde ur föreningen får tidigast ske efter två (2) år från att medlemskap beviljats.

§ 8. UTESLUTNING AV MEDLEM
Medlem som bryter mot stadgarna, stadgeenligt fattade beslut, eller som eljest motarbetar föreningen, kan på förslag av styrelsen uteslutas av ordinarie föreningsstämma. Utesluten medlems insatser och tillgodohavanden överförs till reservfonden förutom i de fall som anges i lagen om ekonomisk förening. Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut, som rör föreningens angelägenheter. Beslut om uteslutning skall fattas av 2/3 majoritet av de röstande.

§ 9. ÖVERSKOTTETS FÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas för visst bestämt ändamål.

§ 10. FÖRENINGSSTÄMMAN
Ordinarie stämma hålles årligen senast under mars månad. Vid stämman ska följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande, sekreterare samt 1 justeringsperson tillika rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.
5. Styrelsens årsredovisning.
6. Revisorns berättelse.
7. Fastställande av balans- och resultaträkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om disposition av föreningens över- eller underskott. Enligt § 9.
10. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
11. Motioner till stämman.
12. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
13. Beslut om uttaxering av avgift enligt stadgarna § 5.
14. Beslut om arvode till styrelsen och revisorerna.
15. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enl. § 12.
16. Val av revisor enl. § 15.
17. Val av valberedning.
18. Övriga ärenden
19. Stämmans avslutande.

Kallelsen till föreningsstämman skall ske tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före ordinarie- och 1 vecka före extra stämma, via skriftligt meddelande med dagordning via e-post (Årsberättelse, motioner, hänskjutna frågor och valberedningens förslag) till medlemmarna. På samma sätt lämnas övriga meddelanden till medlemmarna.

§ 11. EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Efter beslut av styrelsen eller då revisor eller minst 1/10 av medlemmarna så begär, skall extra föreningsstämma utlysas för visst bestämt ändamål.

§ 12 STYRELSEN
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation samt för förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen bär ansvaret för föreningens bokföring och löpande skötsel. Årsredovisningen skall upprättas av styrelsen och vara revisorerna tillhanda minst sex veckor före den ordinarie stämman. Styrelsens arbete kan närmare regleras i av föreningsstämman fastställd ordning. Styrelsen består lägst av tre (3) och högst sju (7) ledamöter inklusive ordförande, samt lägst av två (2) och högst fyra (4) suppleanter. Styrelsen och dess suppleanter väljs på två år av ordinarie föreningsstämman. Föreningen strävar efter jämn fördelning mellan kön i styrelsen. Första året bör 50 procent ledamöterna och 50 procent av suppleanterna väljas på ett år. Föreningens ordförande väljs på stämman. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av antalet röstberättigade ledamöter är närvarande.

§ 13 RÄKENSKAPSÅR / ÅRSREDOVISNING
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 14 UTSKOTTEN
För varje arbetsområde kan styrelsen utse ett utskott. I de fall utskott utses, skall dess arbete regleras i av styrelsen eller föreningsstämman fastställd arbetsordning.

§ 15 REVISOR
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas två revisorer jämte lika många suppleanter för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår. Revisorer och suppleanter väljes på 1 år. Revisionsberättelse och eventuell revisionsrapport skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan ordinarie föreningsstämma.

§ 16 VALBEREDNINGEN
Till valberedningen intill nästkommande stämma utses 2 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. Valberedning väljes för 1 år.

§ 17 RÖSTRÄTT
Varje medlem äger 1 röst oavsett innehav av antal insatser. Rösträtten utövas av medlemmen personligen eller genom ställföreträdare eller med skriftlig dagtecknad fullmakt. Rösträtt utövas enligt vad som sägs i lagen om ekonomisk förening. Röstlängden regleras per den 31 december innevarande räkenskapsår.

§ 18 MOTIONER
Medlem som önskar att visst ärende eller viss motion skall behandlas vid den ordinarie föreningsstämman, skall före januari månads utgång anmäla detta skriftligen till styrelsen.

§ 19 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar sker i enlighet med 7 kap, § 14 och § 15 i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.

§ 20 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
I de fall föreningens verksamhet upplöses skall behållna tillgångar, sedan verksamheten avvecklats, återbetalas i förhållande till inbetalda insatser.

§ 21 ÖVRIGT
I övrigt gäller reglerna i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.

Att ovanstående stadgar antagits vid konstituerande stämma 2007-04-19 för Bygden Mellan Broarna ekonomiska förening samt reviderats och beslutas 2007-08-31 intygas:

Kerstin Englund, Ordförande

Camilla Landgren,  Sekreterare